הלכות תלמוד תורה

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים
<< | משנה תורה · ספר המדע · הלכות תלמוד תורה | >>
 

יש בכללן שתי מצוות עשה: ראשונה ללמוד תורה, שניה לכבד מלמדיה ויודעיה.

וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו:

  • פרק ראשון – נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה…
  • פרק שני – מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה…
  • פרק שלישי – בשלשה כתרים נכתרו ישראל…
  • פרק רביעי – אין מלמדין תורה אלא לתלמיד הגון…
  • פרק חמישי – כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו…
  • פרק שישי – כל תלמיד חכם מצוה להדרו…
  • פרק שביעי – חכם זקן בחכמה… אין מנדין אותו בפרהסיא…